Kategorier
Ordbog

Ordbog

Primært ord som jeg selv er stødt på igennem tiden.

Aftægt – almindelig brugt ordning på landet i ældre tid, som gik ud på at sikre forsørgelsen af overdrageren af en fast ejendom. En aftale om aftægt indebar ofte, at den nye ejer sikrede den tidligere ejer en bolig i tilknytning til ejendommen og visse ydelser, så længe denne og/eller ægtefællen var i live. En sådan ret kunne tinglyses som en grundbyrde på den faste ejendom. (Denstoredanske.dk)

Aner – En persons forfædre (forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv.)

Bødker – Håndværker der primært laver tønder af træ.

Fag (i et bindingsværkshus) – Afstanden mellem to bindinger i bindingsværket, og mellem to spær i tagrummet.

Hjemmedåb – På grund af den store børnedødelighed var det tidligere meget almindeligt, at børn blev døbt i hjemmet få dage efter fødslen. Personer der ikke var døbt, kunne tidligere ikke blive begravet i indviet jord. Børn der blev hjemmedøbt skulle efterfølgende fremstilles i kirken.

Hollænderi – indtil omkring 1800 mejeridrift i forbindelse med større landbrug, hovedgårde og kronens ladegårde. Et hollænderi var i forhold til den øvrige drift en selvstændig enhed, normalt i form af bortforpagtning af gårdens mælkeproduktion til en “hollænder”, der for egen regning og risiko producerede og solgte smør og ost. Hollænderiet havde ofte en selvstændig bygning på gården, ligesom det havde sin egen arbejdskraft. Udtrykket vandt indpas i 1500-t. især i de østdanske landsdele og afspejlede tidens opfattelse af Holland som et landbrugsmæssigt foregangsland; det blev imidlertid hurtigt overvejende holstenere, der forestod hollænderier i det egentlige Danmark. Efter 1800 vandt betegnelsen mælkeri frem, senere mejeri. (Denstoredanske.dk)

Høker – Person der drev handel, oftest med fødevarer (lille købmand)

Indsidder – betegnelsen for en, som var i tjeneste hos en gårdmand eller husmand og lejede et – ikke selvstændigt – hus af ham. Wikipedia

Ladefoged – Ældre betegnelse for betroet medarbejder på større landbrug, oftest med ansvar for bygninger, redskaber o.l. Ladefogeden var underordnet (gods)forvalteren og deltog også i ledelsen af markarbejdet. (Denstoredanske.dk)

Lysning (til bryllup) – Tidligere skulle et forestående bryllup bekendtgøres i kirken, 3 søndage i træk, for at sikre at der ingen protester var mod ægteskabet.

Lægdsruller – Lister over mænd der blev indkaldt til militæret.

Parcellist – Oprindelig en bruger af en parcel, dvs. et jordstykke udskildt fra et større landbrug, fra 1800-tallet almindelig betegnelse for en landbruger, hvis jordtilligende var mindre end et gårdbrug, men større end en husmandslod. (Denstoredanske.dk)

Proband – Den person en anetavle begynder med. Hvis du laver en anetavle med dine egne aner, er du probanden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »